تکیه‌گاه

کلام‌پرداز: محمد ذکایی (هومن)

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: ستار

اولین انتشار: سال ۱۳۵۶؛ «آونگ» شماره‌ی ۷۴

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
تکیه‌گاه
به زودی