درد عاشقی

شاعر: بابا طاهر

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: رامش

اولین انتشار: سال ۱۳۵۳؛ انتشارات «کهن»: صفحه‌ی گرام ۷ اینچ

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
درد عاشقی
به‌ زودی