دیگه من …

کلام‌پرداز: فرهاد شیبانی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: تورج

اولین انتشار: سال ۱۳۵۵؛ انتشارات «کاسپین»

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
دیگه من ...
به زودی