قصه‌ی رفتن

کلام‌پرداز: شهین حنانه

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: نلی

اولین انتشار: سال ۱۳۵۴؛ انتشارات «کاسپین»

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
قصه‌ی رفتن
به زودی