من نگاهتو می‌خواستم

ترانه‌ی متن فیلم «گل‌های کاغذی»

کلام‌پرداز: شرمین شجره

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: ستار

اولین انتشار: سال ۱۳۵۶؛ ترانه‌ی متن فیلم «گل‌های کاغذی»

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
من نگاهتو می‌خواستم
نسخه‌ی باکلام
نوار"1/4
من نگاهتو می‌خواستم
نسخه‌ی انتهای فیلم
نوار"1/4