مِی‌خونه

کلام‌پرداز: فرهنگ قاسمی

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: داوود اردلان

خواننده: حسن خیاط‌باشی

اولین انتشار: سال ۱۳۵۶

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
مِی‌خونه
نوار "1/4