یاد

کلام‌پرداز: ایرج رزمجو

ملودی‌ساز: تورج

تنظیم‌کننده: اریک

خواننده: هوشمند عقیلی

اولین انتشار: سال ۱۳۵۴؛ انتشارات «کاسپین»

نام ترانه
خریدن / شنیدن
توضیحات
منبع
یاد
نوار "۱/۴